Descrierea politicilor privind mediul, sănătatea și securitatea muncii precum și schimbările climatice

La baza acestor politici stau identificarea si tinerea sub control a aspectelor de mediu si riscurilor asociate tuturor activităţilor ce se desfăşoară in organizaţie, pentru asigurarea conformării cu cerinţele legale si cu alte cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie, prevenirii poluării si a accidentelor de munca, a îmbolnăvirilor profesionale, dar si respectarea dreptului partilor interesate de a trai intr-un mediu nepoluat.

Activitatea de cercetare-dezvoltare este principalul mijloc de diminuare a impactului asupra mediului în viitor, prin introducerea de tehnologii de fabricaţie eficiente energetic şi mai puţin poluante, precum şi lansarea de noi produse cu impact redus asupra mediului pe durata de utilizare. Dintre produsele noi menţionam staţiile de încărcare rapidă a automobilelor electrice.

Electromagnetica isi insuseste prevederile din Regulamentul (UE) 2020/852 privind Taxonomia

Taxonomia UE (Regulamentul (UE) 2020/852[4]) instituie o înțelegere unitară a activităților economice durabile din punct de vedere al mediului în UE, printr-un sistem de clasificare a activităților durabile și stabilirea unor praguri de performanță, reprezentate de criteriile tehnice de examinare pentru şase obiective de mediu: (i) atenuarea schimbărilor climatice; (ii) adaptarea la schimbările climatice; (iii) utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine; (iv) tranziția către o economie circulară; (v) prevenirea și controlul poluării; (vi) protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Concomitent, activitatea economică este considerată durabilă din punct de vedere al mediului dacă nu prejudiciază semnificativ niciunul dintre aceste obiective de mediu. Acest sistem permite instituțiilor financiare europene și companiilor să îmbunătățească durabilitatea activităților lor și să se alinieze la tranziția către activități durabile.

In mod concret, in ceea ce priveste Taxonomia, societatea s-a concentrat pe :

 • utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și a celor marine.
 • prevenirea și controlul poluării;
 • protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor.

Electromagnetica detine 10 microhidrocentrale in judetul Suceava, pe raurile Suceava si Brodina, cu o putere totala instalata de 5,467 MW. Exista o grija permanenta pentru protectia mediului prin respectarea tuturor reglementarile legale (ex. respectarea debitului de servitute pentru protejarea cursului de apa si a populatiei de pesti). De asemenea centralele sunt automatizate si exista sisteme video inteligente care semnealeaza orice problema legata de blocarea cursului de apa (ex. busteni cazuti in cazul unor viituri) ceea ce permite ca echipele de interventie sa actioneze in maxim 2 ore.

S-au realizat programe de protectie a malurilor pentru protejarea eroziunii si afectarii drumurilor de acces.

In ceea ce priveste activitatea la sediul principal din Bucuresti, societatea detine propriile surse de apa, folosind sub 7 % apa din reteaua Apa Nova. Apele reziduale sunt atent monitorizate prin analize efectuate lunar de catre  o firma autorizata. Pentru apa potabila sunt efectuate analize bacteriologice si fizico-chimice, trimestrial, de catre DSP. La toate analizele se elibereaza buletine de analiza.

In cadrul intreprinderii un spatiu de 2000 mp a fost transformat din spatiu de depozitare intr-o insula de verdeata, plantandu-se gazon si pomi.

O parte din activitatea Electromagnetica este orientata spre echipamente eficiente energetic (corpuri de iluminat cu LED) precum si in producerea si instalarea de statii de incarcare cu energie electrica, ceea ce stimuleaza cresterea numarului de autovehicule electrice in detrimentul celor pe combustibili conventionali. Chiar la sediul Electromagnetica am instalat peste 57 de statii de incarcare atat pentru salariati si chiriasi cat si pentru terte firme.

Solicităm personalului, contractorilor și furnizorilor noștri să participe activ la îndeplinirea obiectivelor noastre în ceea ce privește Calitatea operațiunilor, Sănătatea și Securitatea Muncii și Mediul, prin implementarea tuturor regulamentelor și programelor relevante adoptate.

Compania dispune de toate autorizatiile de mediu legale, necesare desfasurarii activitatii. Emitentul nu desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului si nu are litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

In perioada ianuarie – martie 2022  au fost transmise Agentiei pentru Protectia mediului, Raportarile anuale referitoare la:

 • gestiunea deseurilor generate in Electromagnetica SA in anul 2021;
 • centralizatorul substantelor si preparatelor chimice periculoase utilizate in societate in anul 2021;
 • centralizatorul ambalajelor introduse pe piata de catre societate in anul 2021;
 • buletinele de analiza pentru factorul de mediu „apa uzata” in anul 2021;
 • inventarul emisiilor si imisiilor de gaze in atmosfera in anul 2021.

APA :

In cursul anului 2022 au fost transmise catre autoritatile competente care monitorizeaza factorii de mediu din Electromagnetica SA, respectiv Apele Romane si Apa Nova, rapoartele si buletinele de analiza pentru apele uzate rezultate in urma activitatii societatii.

Trimestrial s-a asigurat monitorizarea apei potabile prin efectuarea analizelor la Directia de Sanatate a Municipiului Bucuresti. S-au efectuat lunar analize de ape uzate, pe baza contractului incheiat cu S.C BIOSOL PSI S.R.L. – Ploiesti. In acest scop au fost prelevate probe de apa uzata din cele cinci racorduri de evacuare a apelor uzate la canalizarea oraseneasca.Valorile concentratiilor poluantilor analizati s-au situat sub valorile limita admisibile  prevazute in HG 188/2002 anexa 2 (NTPA 002/ 2002).

Trimestrial au fost efectuate dezinfectii ale surselor proprii de apa, respectiv ale celor trei foraje de medie adancime si a bazinului de inmagazinare a apei. Dezinfectia s-a efectuat conform prevederilor procedurii POM – 03 “Dezinfectia surselor proprii de apa, a bazinelor de inmagazinare si verificarea potabilitatii apei”.

DESEURI :

In vederea respectarii prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, modificata prin O.U.G nr. 68/2016, H.G. 1292/2010 pentru modificarea si completarea H.G. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, O.U.G nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, HG 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, s-au intreprins urmatoarele:

– deseurile rezultate din productie au fost predate ritmic in vederea evitarii formarii stocurilor, catre agenti economici autorizati;

– au fost predate deseurile periculoase si uleiul uzat pe baza contract. cu firma RIAN CONSULT SRL;

– s-a intocmit programul de conformare cu cerinţele legale impuse de Legea 211/2011;

– este desemnat prin decizie responsabilul cu gestionarea deșeurilor, care este intruit conform legislatiei in vigoare;

– s-a procedat la reanalizarea și clasificarea deșeurilor periculoase generate în Electromagnetica SA, pentru care trebuie efectuată caracterizarea conform legii 211/ 2011;

– s-a intocmit Planul de prevenire a generării deşeurilor.

AER :

S-au efectuat semestrial analize de aer emisii si imisii, pe baza contractului cu SC TEDNOVA SRL.

Politica societăţii în acest domeniu urmăreşte:

 • minimizarea cantităţilor de deşeuri generate si gestionarea lor în condiţii de siguranţa atunci când apariţia lor nu poate fi evitata;
 • reducerea consumurilor de resurse naturale;
 • reducerea impactului asupra mediului asociat activităţilor si produselor societăţii, prezente si viitoare, prin înlocuirea treptata a unor tehnologii şi a unor materii prime cu altele care au un impact redus de mediu;
 • proiectarea şi dezvoltarea de produse ecologice şi economice care pe durata lor de utilizare diminuează amprenta asupra mediului a consumatorilor;
 • exercitarea în amonte şi în aval, pe lanţul de furnizare de materii prime şi de desfacere a produselor, a unei influente pozitive privind dezvoltarea durabila şi sustenabila;
 • prevenirea apariţiei situaţiilor de urgenta cu impact asupra mediului si sănătăţii si securităţii muncii, prin stabilitea si aplicarea de masuri coerente si eficiente de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase;
 • adoptarea unui comportament preventiv fata de poluarea mediului pentru a imbunatati continuu performantele de mediu;
 • asigurarea unui mediu de lucru optim pentru angajaţi în vederea păstrării, în primul rând prin activităţi preventive, a sănătăţii şi siguranţei salariaţilor;
 • supravegherea continua a stării de sănătate a angajaţilor si întreprinderea de acţiuni pentru îmbunătăţirea sănătăţii acestora si pentru prevenirea accidentelor si îmbolnăvirilor profesionale;

In domeniul protecţiei mediului şi SSM au fost identificate următoarele riscuri:

Riscuri cu impact iniţial mare (în cazul ipotetic al producerii riscului, acestea ar avea un impact semnificativ). In aceasta categorie se inscriu: situaţiile de urgenţa cu impact asupra mediului şi SSM; lipsa masurilor de preventie si monitorizare a cazurilor de infectare cu virusul SARS-Cov-2, gestionarea deşeurilor în condiţii de nesiguranţa; dezvoltarea de produse cu amprenta mare asupra mediului pe perioada de utilizare; comportament nepreventiv şi creşterea impactului asupra mediului prin uzura echipamentelor.

Riscuri cu impact iniţial mediu (în cazul ipotetic al producerii riscului, acestea ar avea un impact moderat). în aceasta categorie se încadrează: creşterea nejustificata a consumurilor de resurse naturale; lipsa masurilor de supraveghere a sănătăţii angajaţilor, de prevenire a accidentelor şî îmbolnăvirilor profesionale; în cazul realizării acestor riscuri, societatea ar avea de suferit prin restrângerea accesului pe piaţa a produselor poluante, creşterea nemulţumirii clienţilor, creşterea costurilor de producţie, aplicarea de sancţiuni privind încălcarea normelor de mediu, periclitarea siguranţei sănătăţii angajaţilor şi a pârtilor interesate, restrângerea capacităţii de producţie prin diminuarea numărului de angajaţi apţi de munca.

Riscurile de mediu şi SSM au mentinute la un nivel mic prin implementarea şi respectarea procedurilor de gestionare a deşeurilor, implementarea şi respectarea procedurilor pentru situaţii de urgenţa, retehnologizarea producţiei, testarea produselor noi, standardizarea şi optimizarea acestora, menţinerea în funcţiune a unui cabinet medical de întreprindere şi efectuarea periodica de analize medicale specifice.             

In ceea ce priveste riscul aferent virusului SARS-Cov-2 (COVID-19) s-au despus eforturi sustinute pentru prevenirea infectarilor, aplicand masuri preventive si de control acces : monitorizarea temperaturii la intrare, dezinfectarea  repetata a spatiilor in cursul zilei, montarea de dispensere de geluri antibacteriene la prinicpalele usi de acces, instructajul salariatilor precum si  decalarea programului. Totodata, acolo unde activitatea o permitea s-a trecut, prin rotatie, la regimul de telemunca.

In cazul aparitei de cazuri de infectare cu virusul SARS-COV 2 sau chiar la suspiciunea existentei unei asemenea posibilitati la salariati, s-au facut anchete epidemiologice si s-a trecut, pe cheltuiala companiei, la testarea extinsa  a salariatilor respectivi sau a colegilor persoanelor infectate. Astfel, in cursul anului 2022 au fost facute peste 60 de teste PCR.

Principalii indicatori cheie de performanţa în domeniul protecţiei mediului şi SSM realizaţi în anul 2022 au fost:

 • Corpurile de iluminat cu LED vândute în perioada de raportare realizează o economie de energie electrica de cel putin 50 % fata de cele tradiţionale pe care le inlocuieste.
 • Energia electrica vanduta prin statiile de incarcare de 854.935,65 kWh/an 2022 inlocuieste (pentru aceiasi distanta parcursa) la un consum mediu si constant, aproximativ 260.000 litri de combustibili conventionali.
 • Rezultatele la testarea apei reziduale au fost conforme.
 • Nu au fost constatate noi cazuri de îmbolnăviri profesionale, evenimente cu impact major asupra mediului ori incidente cu efecte majore asupra sănătăţii şi securităţii persoanelor.
 • Auditurile desfăşurate nu au constatat neconformitati.